Waffen

Aus Offizielles HikariMt2-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Waffen-ÜbersichtEinhand-Waffen
KriegerLevel Name Einhandwaffe Angriffswert Magischer Angriffswert Angriffgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
30
Vollmondschwert.png
127 - 143

132 - 158

+15%

+10%

+10%

65
Schlachtschwert.png
237 - 277

155 - 177

+15%

+15%

+15%

75
Giftiges.png
237 - 277

/
+26%

+20%

+20%

100
Giftigeklinge.png
472 - 522

372 - 422

+35%

+25%

+25%

125
Lebendigeklinge.png
572 - 622

472 - 522

+35%

+30%

+30%

150
Zinklinge.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Gruenaugenschwert.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Goetterklinge.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Naturschwert.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Waechtersklinge.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+40%

+40%

150
Zeusschwert.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+40%

+40%

150
Legendaeresschwert.png
922 - 972

822 - 872

+35%

+50%

+50%

SeitenanfangSura


Magie-Sura


Level Name Einhandwaffe Angriffswert Magischer Angriffswert Angriffgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
65
Geisterzahnklinge.png
142 - 204

227 - 247

+15%

+10%

+10%

100
Cryptonschwert.png
372 - 422

472 - 522

+35%

+25%

+25%

125
Spinnenklinge.png
472 - 522

572 - 622

+25%

+30%

+30%

150
Feurigewaffe.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Knochenschwert.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Drachenklinge.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Heiliggoetterschwert.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Eiskrallenschwert.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+40%

+40%

150
Giftkrallenschwert.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+40%

+40%

150
Legendaereklinge.png
822 - 872

922 - 972

+35%

+50%

+50%

SeitenanfangWaffen-Sura


Level Name Einhandwaffe Angriffswert Magischer Angriffswert Angriffgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
65
Exorzismusschwert.png
188 - 232

164 - 188

+15%

+10%

+10%

100
Drachenschwert.png
472 - 522

372 - 422

+35%

+25%

+25%

125
Titanschwert.png
572 - 622

472 - 522

+35%

+30%

+30%

150
Eiserneklinge.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Spitzenklinge.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Epischesschwert.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Goetterschwert.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+35%

+35%

150
Lavastahlschwert.png
822 - 872
722 - 772
+35%

+40%

+40%

150
Gladiatorenschwert.png
822 - 872

722 - 772

+35%

+40%

+40%

150
Legendäres Schwert
Legendaeresschwert.png
922 - 972

822 - 872

+35%

+50%

+50%

SeitenanfangZweihand-WaffenLevel Name Zweihandwaffe Angriffswert Angriffgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
30
Roteisenklinge.png
142 - 179

+15%

+10%

+10%

65
Partisane.png
273 - 321

+5%

+15%

+15%

75
Grollschwert.png
226 - 274

+5%

+20%

+20%

100
Untergangswaffe.png
522 - 572

+25%

+25%

+25%

125
Goldenesschwert.png
622 - 672

+25%

+30%

+30%

150
Jadeschwert.png
872 - 922

+25%

+35%

+35%
150
Blauerdrachentoeter.png
872 - 922

+25%

+55%

+55%

150
Geistliche.png
872 - 1022

+25%

+35%

+35%

150
Goetterdrachentoeter.png
872 - 922

+25%

+35%

+35%

150
Wellentoeter.png
872 - 922

+25%

+40%

+40%

150
Totenbringer.png
872 - 922

+25%

+40%

+40%

150
Legendaerertoeter.png
972 - 1022

+25%

+50%

+50%

SeitenanfangDolcheLevel Name Dolch Angriffswert Angriffgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
30
Schwarzblattdolch.png
83 - 87

+15%

+10%

+10%

65
Drachenmesser.png
211 - 223

+15%

+15%

+15%

75
Tfc.png
220 - 229

+26%

+20%

+20%

100
Zin.png
372 - 422
+35%

+25%

+25%

125
Omega.png
472 - 522
+30%

+30%

+30%

150
Skeletten.png
722 - 772
+35%

+35%

+35%

150
Verzweilfung.png
722 - 772
+35%

+35%

+35%

150
Goettliche.png
722 - 772
+35%

+35%

+35%

150
Dreikant.png
722 - 772
+35%

+35%

+35%

150
Speralx.png
722 - 772
+35%

+40%

+40%

150
Vipern.png
722 - 772
+35%

+40%

+40%

150
Legendaeredolche.png
822 - 872
+35%

+50%

+50%

SeitenanfangBögenLevel Name Bogen Angriffswert Angriffgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
30
Hornbogen.png
164 - 257

+15%

+10%

+10%

65
Großgelbdrachenbogen.png
324 - 430

+15%

+15%

+15%

65
Aprikosenbogen.png
280 - 380

+27%

-

-

75
Kraehenstahlbogen.png
280 - 380

+26%

+20%

+20%

100
Blaubogen.png
572 - 622

+35%

+25%

+25%

125
Rustikalbogen.png
672 - 722

+35%

+30%

+30%

150
Oberster.png
922 - 972

+35%

+35%

+35%

150
Blaufeder.png
922 - 972

+35%

+35%

+35%

150
Breitlings.png
922 - 972

+35%

+35%

+35%

150
Goettlicher.png
922 - 972

+35%

+35%

+35%

150
Fortan.png
922 - 972

+35%

+35%

+35%

150
Trioxan.png
922 - 972

+35%

+40%>/div>
+40%

150
Legendaererbogen.png
1122 - 1172

+35%

+50%

+50%

SeitenanfangPfeileLevel Name Pfeil Angriffswert Magischer Angriffswert
0
Holzpfeil.png
3

1

10
Bambuspfeil.png
10

2

30
Steinpfeil.png
15

3

40
Eisenpfeil.png
17

4

45
Stahlpfeil.png
20

5

50
Silberpfeil.png
25

4

SeitenanfangFächerLevel Name Bogen Angriffswert Magischer Angriffswert Angriffsgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
30
Herbstwindfächer.png
113 - 125

115 - 146

+15%

+10%

+10%

65
Erlösungsfächer.png
159 - 181

185 - 205

+15%

+15%

+15%

65
Himmelsvogel.png
201 - 233

148 - 198

+15%

-

-

150
Schaedelfaecher.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+40%

+40%

150
Legendaererfaecher.png
822 - 872

922 - 972

+35%

+50%

+50%

SeitenanfangStäbe/GlockenLevel Name Stab/Glocke Angriffswert Magischer Angriffswert Angriffsgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
30
Antikeglocke.png
120 - 140

105 - 130

+15%

+10%

+10%

75
Orchideenglocke.png
232 - 277

207 - 217

+26%

+20%

+20%

100
Magischerstab.png
372 - 422

472 - 522

+35%

+25%

+25%

125
Gefluegelterstab.png
472 - 522

572 - 622

+25%

+30%

+30%

150
Stabdergerechtigkeit.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Fluegelstab.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Toedlicherstab.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Goettlicherstab.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+35%

+35%

150
Taurosglocke.png
722 - 772

822 - 872

+35%

+40%

+40%

150
Legendaereglocke.png
922 - 972

822 - 872

+35%

+50%

+50%

SeitenanfangEvent-Waffen
WeihnachtenLevel Name Icon Angriffswert Magischer Angriffswert Angriffsgeschwindigkeit Stark gegen Halbmenschen Stark gegen Monster
150
Xmasklinge.png
822 - 872

922 - 972

+30%

+50%

+50%

150
Xmasschwert.png
922 - 972

822 - 872

+30%

+50%

+50%

150
Xmastoeter.png
972 - 1022

/

+20%

+50%

+50%

150
Xmasglocke.png
922 - 972

822 - 872

+30%

+50%

+50%

150
Xmasfaecher.png
922 - 972

822 - 872

+30%

+50%

+50%

150
Xmasdolch.png
822 - 872

/

+30%

+50%

+50%

150
Xmasbogen.png
1022 - 1072

/

+30%

+50%

+50%Uppverfahren

Krieger-WaffenEinhand-Waffen


Name (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Vollmondschwert.pngVollmondschwert (30)
->
Giftiges.pngGiftschwert (75) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Schlachtschwert.pngSchlachtschwert (65)
->
Giftigeklinge.pngGiftige Klinge (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Giftiges.pngGiftschwert (75)
->
Giftigeklinge.pngGiftige Klinge (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Giftigeklinge.pngGiftige Klinge (100)
->
Lebendigeklinge.pngLebendige Klinge (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle
3x Muschel.pngMuschel

2.500.000 Yang.pngYang
88%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Lebendigeklinge.pngLebendige Klinge (125)
->
Zinklinge.pngZin-Klinge (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Zinklinge.pngZin-Klinge (150)
->
Zeusschwert.pngZeus-Schwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Naturschwert.pngNaturschwert (150)
->
Zeusschwert.pngZeus-Schwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Gruenaugenschwert.pngGrünaugen Schwert (150)
->
Waechtersklinge.pngWächters-Klinge (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Goetterklinge.pngGötterklinge (150)
->
Waechtersklinge.pngWächters-Klinge (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Zeusschwert.pngZeus-Schwert (150)
->
Legendaeresschwert.pngLegendäres Schwert (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000

Yang.pngYang

100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Waechtersklinge.pngWächters-Klinge (150)
->
Legendaeresschwert.pngLegendäres Schwert (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000

Yang.pngYang

100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
SeitenanfangZweihand-Waffen


Name (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Roteisenklinge.pngRoteisenklinge (30)
->
Grollschwert.pngGrollschwert (75) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Partisane.pngPartisane (65)
->
Untergangswaffe.pngUntergang's Waffe (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Grollschwert.pngGrollschwert (75)
->
Untergangswaffe.pngUntergang's Waffe (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Untergangswaffe.pngUntergang's Waffe (100)
->
Goldenesschwert.pngGoldenes Schwert (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle
3x Muschel.pngMuschel

2.500.000 Yang.pngYang
88%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Goldenesschwert.pngGoldenes Schwert (125)
->
Jadeschwert.pngJadeschwert (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Jadeschwert.pngJadeschwert (150)
->
Wellentoeter.pngWellentöter-Klinge (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Blauerdrachentoeter.pngBlauer Drachentöter (150)
->
Wellentoeter.pngWellentöter-Klinge (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Wellentoeter.pngWellentöter-Klinge (150)
->
Legendaerertoeter.pngLegendärer Töter (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Geistliche.pngGeistliche Waffe (150)
->
Totenbringer.pngTotenbringer-Schwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Goetterdrachentoeter.pngGötterdrachentöter (150)
->
Totenbringer.pngTotenbringer-Schwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Totenbringer.pngTotenbringer-Schwert (150)
->
Legendaerertoeter.pngLegendärer Töter (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
SeitenanfangSura-Waffen
Magie-SuraName (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Geisterzahnklinge.pngGeisterzahnklinge (65)
->
Cryptonschwert.pngCryptonschwert (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Cryptonschwert.pngCryptonschwert (100)
->
Spinnenklinge.pngSpinnen Klinge (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle
3x Muschel.pngMuschel

2.500.000 Yang.pngYang
88%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Spinnenklinge.pngSpinnen Klinge (125)
->
Feurigewaffe.pngFeurige Waffe (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Feurigewaffe.pngFeurige Waffe (150)
->
Eiskrallenschwert.pngEiskrallenschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Knochenschwert.pngKnochenschwert (150)
->
Eiskrallenschwert.pngEiskrallenschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Drachenklinge.pngDrachen Klinge (150)
->
Giftkrallenschwert.pngGiftkrallenschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Heiliggoetterschwert.pngHeilig Götterschwert (150)
->
Giftkrallenschwert.pngGiftkrallenschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Eiskrallenschwert.pngEiskrallenschwert (150)
->
Legendaereklinge.pngLegendäre Klinge (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000

Yang.pngYang

100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Giftkrallenschwert.pngGiftkrallenschwert (150)
->
Legendaereklinge.pngLegendäre Klinge (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000

Yang.pngYang

100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
SeitenanfangWaffen-SuraName (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Exorzismusschwert.pngExorzismusschwert (65)
->
Drachenschwert.pngDrachenschwert (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Drachenschwert.pngDrachenschwert (100)
->
Titanschwert.pngTitanschwert (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle

2.500.000 Yang.pngYang
88%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Titanschwert.pngTitanschwert (125)
->
Eiserneklinge.pngEiserne Klinge (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Eiserneklinge.pngEiserne klinge (150)
->
Lavastahlschwert.pngLavastahlschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Spitzenklinge.pngSpitzen Klinge (150)
->
Lavastahlschwert.pngLavastahlschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Epischesschwert.pngEpisches Schwert (150)
->
Gladiatorenschwert.pngGladiatorenschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Goetterschwert.pngGötterschwert (150)
->
Gladiatorenschwert.pngGladiatorenschwert (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Lavastahlschwert.pngLavastahlschwert (150)
->
Legendaeresschwert.pngLegendäres Schwert (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Gladiatorenschwert.pngGladiatorenschwert (150)
->
Legendaeresschwert.pngLegendäres Schwert (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
SeitenanfangNinja-Waffen


DolcheName (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Schwarzblattdolch.pngSchwarzblattdolche (30)
->
Tfc.pngTeufelsflügel-Chakram (75) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Drachenmesser.pngDrachenmesser (65)
->
Zin.pngZin-Dolche (100) 2x Wp.png

2x Bp.png
2x Rp.png

20.000.000 Yang.png
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Tfc.pngTeufelsflügel-Chakram (75)
->
Zin.pngZin-Dolche (100) 2x Wp.png
2x Bp.png|br/> 2x Rp.png
20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Zin.pngZin-Dolche (100)
->
Omega.pngOmega-Dolche (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle
3x Muschel.pngMuschel

2.500.000 Yang.pngYang
88%
[[Datei::Mm.png]]Magisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Omega.pngOmega-Dolche (125)
->
Skeletten.pngSkelettenmesser (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Skeletten.pngSkelettenmesser (150)
->
Speralx.pngSperalx-Dolche (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.png Seon-Pyeong
Verzweilfung.pngDolch der Verzweiflung (150)
->
Speralx.pngSperalx-Dolche (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.png Seon-Pyeong
Datei:Dreikant.jpgDreikant Messer (150)
->
Vipern.pngVipern-Dolche (150) 1x Sp.pngScharze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.png Seon-Pyeong
Goettliche.pngGöttliche Dolche (150)
->
Vipern.pngVipern-Dolche (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.png Seon-Pyeong
Speralx.pngSperalx-Dolche (150)
->
Legendaeredolche.pngLegendärer Dolch (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.png
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Vipern.pngVipern-Dolche (150)
->
Legendaeredolche.pngLegendärer Dolch (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.png
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
SeitenanfangBögenName (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Hornbogen.pngHornbogen (30)
->
Kraehenstahlbogen.pngKrähenstahlbogen (75) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Datei:Bpg.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Großgelbdrachenbogen.pngGroßgelbdrachenbogen (65)
->
Blaubogen.pngBlaubogen (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle<br/

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Kraehenstahlbogen.pngKrähenstahlbogen (75)
->
Blaubogen.pngBlaubogen (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Blaubogen.pngBlaubogen (100)
->
Rustikalbogen.pngRustikalbogen (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle
3x Muschel.pngMuschel

2.500.000 Yang.pngYang
88%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Rustikalbogen.pngRustikalbogen (125)
->
Oberster.pngOberster Bogen (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Oberster.pngOberster Bogen (150)
->
Fortan.pngFortan-Bogen (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter<br7>

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Blaufeder.pngBlaufeder Bogen (150)
->
Fortan.pngFortan-Bogen (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Breitlings.pngBreitlings Bogen (150)
->
Trioxan.pngTrioxan-Bogen (150) 1x Sp.pngSchwaze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Goettlicher.pngGöttlicher Bogen (150)
->
Trioxan.pngTrioxan-Bogen (150) 1x [[Datei:Sp.png]Schwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Seon.pngSeon-Pyeong
Fortan.pngFortan-Bogen (150)
->
Legendaererbogen.pngLegendärer Bogen (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Trioxan.pngTrioxan-Bogen (150)
->
Legendaererbogen.pngLegendärer Bogen (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
SeitenanfangSchamanen-WaffenName (Level)
->
Name (Level) Benötigte Items Benötigtes Yang Verbesserungschance Möglich mit..
Herbstwindfächer.pngHerbswindfächer (30)
->
Orchideenglocke.pngOrchideenglocke (75) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Erlösungsfächer.pngErlösungsfächer (65)
->
Magischerstab.pngMagischer Stab (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Orchideenglocke.pngOrchideenglocke (75)
->
Magischerstab.pngMagischer Stab (100) 2x Wp.pngWeiße Perle

2x Bp.pngBlaue Perle
2x Rp.pngRote Perle

20.000.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Magischerstab.pngMagischer Stab (100)
-></div<
Gefluegelterstab.pngGeflügelter Stab (125) 3x Wp.pngWeiße Perle

3x Bp.pngBlaue Perle
3x Rp.pngRote Perle
3x Muschel.pngMuschel

2.500.000 Yang.pngYang
90%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Gefluegelterstab.pngGeflügelter Stab (125)
->
Stabdergerechtigkeit.pngStab der Gerechtigkeit (150) 3x Rda.pngRolle der Aufwertung

4x Wp.pngWeiße Perle
4x Bp.pngBlaue Perle
4x Rp.pngRote Perle

10.000.000 Yang.pngYang
85%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle
Stabdergerechtigkeit.pngStab der Gerechtigkeit (150)
->
Taurosglocke.pngTauros Glocke (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.pngSeon-Pyeong
Fluegelstab.pngFlügel Stab (150)
->
Taurosglocke.pngTauros Glocke (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.pngSeon-Pyeong
Toedlicherstab.pngTödlicher Stab (150)
->
Schaedelfaecher.pngSchädel-Fächer (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.pngSeon-Pyeong
Goettlicherstab.pngGöttlicher Stab (150)
->
Schaedelfaecher.pngSchädel-Fächer (150) 1x Sp.pngSchwarze Perle

1x Mdg.pngMedaille der Götter

100.000.000 Yang.pngYang
100%
Mm.pngMagisches Metall / Seon.pngSeon-Pyeong
Taurosglocke.pngTauros Glocke (150)
->
Legendaereglocke.pngLegendäre Glocke (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.png
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Schaedelfaecher.pngSchädel-Fächer (150)
->
Legendaererfaecher.pngLegendärer Fächer (150) 1x Kristall.pngLegendärer Kristall

10x Wp.pngWeiße Perle
10x Bp.pngBlaue Perle
10x Rp.pngRote Perle

1.000.000.000 Yang.png
100%
Mm.pngMagisches Metall / Segi.pngSegenschriftrolle / Seon.pngSeon-Pyeong
Seitenanfang  • DSS = Durchschnittsschaden ; FKS = Fertigkeitsschaden
Seitenanfang